Maila din epost-adress till föreningen!

Ändrad: 20200212 webbmaster   torgny.se

Äldre än skogen

Smålands Skogsvårdsförbund

Textruta: STADGAR
För Smålands Skogsvårdsförbund
Bildat 1898. Stadgarna reviderade 2003

§ 1. Förbundets ändamål.
Smålands Skogsvårdsförbund har som sin uppgift att: 

Främja samhörigheten mellan sina medlemmar
Vara ett forum för meningsutbyte i skogliga och skogsindustriella frågor
Stimulera till forskning och utveckling av skogsnäringen i Småland
Verka för god skogs- naturkultur-jakt- och viltvård och aktivt friluftsliv samt skapa förståelse för skogsbrukets förutsättningar hos allmänhet och organisationer.

§ 2. Verksamhet
Förbundet skall genomföra minst en exkursion årligen samt anordna skogskvällar o.dyl.
   I samband därmed kan föredrag i aktuellt ämne eller industribesök förekomma.
   Platserna skall alternera mellan Smålandslänen.

§ 3. Medlemskap.
Medlemskap kan erhållas av varje person med intresse och yrkesmässig koppling till skogsbruk och skogsindustri. Detta medför förpliktelse att erlägga medlemsavgift.

§ 4. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet.

§ 5. Styrelse
Förbundets angelägenheter handläggs av en styrelse, som inkl ordföranden består av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsens ordförande väljs av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande.
Gäller också vid telefonsammanträden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6. Styrelsens åliggande
Det åligger styrelsen:

Att förbereda aktuella frågor för behandling på årsmötet
Att verkställa årsmötets beslut
Att svara för att protokoll förs vid medlems- och styrelsemöten
Att handha och förvalta förbundets ekonomiska angelägenheter
Att meddela bemyndigande att teckna förbundets firma
Att i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna protokoll samt räkenskaper med tillhörande verifikationer

§ 7. Revision
Granskning av räkenskaperna, som skall omfatta kalenderår, verkställs av två revisorer.

§ 8. Ärenden på årsmötet
Årsmötet skall hållas i samband med exkursion eller annan sammankomst Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt eller digitalt senast tre veckor före utsatt datum. Under årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Val av ordförande att leda årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Fastställande av dagordning
Val av två justerare
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Föredragning av verksamhetsberättelse
Föredragning av kassa- och revisionsberättelser
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Motioner skall vara inlämnade senast tre veckor före årsmötet
Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Ersättningar till styrelse och revisorer
Val av ordförande på ett år
Val av övriga ordinarie styrelseledamöter. Mandattid två år. Val skall ske med halva antalet ledamöter det ena året och halva antalet nästpåföljande år
Val av två revisorer och revisorssuppleant på ett år, varav en sammankallande
Val av valberedning om tre personer på ett år, varav en sammankallande
Viktiga händelser i skogsbranschen och naturen
Frågor rörande nästa års verksamhet
Övriga ärenden

§ 9. Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar kräver beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte

§ 10. Upplösning
Smålands Skogsvårdsförbund kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Dess tillgångar används på sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 11. Arkiv
Sekreteraren ansvarar för Förbundets arkiv. Handlingar som inte behövs i den löpande verksamheten inlämnas på Kronobergsarkivet