Ändrad: 20200212  webbmaster   torgny.se

A

n

s

l

a

g

s

t

a

v

l

a

n

Här publicerar vi inbjudningar, inlägg och synpunkter.

Facebook

Textruta: Uttalande vid Årsmöte 2021-10-05  i Smålands Skogsvårdsförbund. 

Sveriges Televisions vetenskapsredaktion har i en serie program skildrat utvecklingen i de svenska skogarna, men också haft ett fokus på konflikter. Därav namnet på serien: Slaget om skogen.
Vid Smålands Skogsvårdsförbunds årsmöte den 5 oktober 2021 diskuterades programserien av de ca 100 närvarande medlemmarna som tillsammans har flera tusen manårs erfarenhet av ägande och förvaltning av främst familjeskogsbrukets egendomar.
Vi har med växande förvåning tagit del av innehållet, i takt med att serien sänts. Vi anser att grova felaktigheter ingår som en del i berättelsen. Väsentliga delar av skogsbruket negligeras, till exempel familjeskogsbruket, sydsvenska förhållanden, liksom dagens sätt att sköta skogen med omfattande naturhänsyn.  Vi får höra att vi inte har några skogar, utan i stället (gran-) plantager som utarmar den biologiska mångfalden. I verkligheten domineras den produktiva skogen utanför reservaten enligt riksskogstaxeringen av blandskog.
Vi enades om följande gemensamma uttalande:
Smålands Skogsvårdsförbund anser att rapporteringen står i strid med det kontrakt som Public Service bygger sin verksamhet på och som säger att journalistiken ska vara saklig, relevant och opartisk. Vi ansluter oss till den kritik som riktats mot Sveriges Television av företrädare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Skogsstyrelsen.
Vi tror på en fri och öppen diskussion i samhället, där alla ska ha en möjlighet att göra sina röster hörda. Men vi ställer särskilda krav på Public Service. Därför föreslår vi att Sveriges Televisions ledning genomför en granskning av Vetenskapsredaktionens programserie Slaget om skogen och öppet redovisar om inslagen anses vara förenliga med uppdraget. Vi vill kunna lita på Sveriges Television, även om det för tillfället är mycket svårt. 
// Styrelsen Smålands Skogsvårdsförbund.

Kontakt:
Thomas Agrell, ordförande
Telefon: 070-6011782
Mail: thomasagrell01@gmail.com

Vi vill passa på att kort bjuda på en annan berättelse, om oss själva och om landets över 300 000 skogsägare som sällan eller aldrig får komma till tals när skogliga frågor skildras.
I slutet av 1800-talet oroade utvecklingen inom skogsbruket många skogsbrukare, politiker och andra. Skogarna var hårt åtgångna. Vid denna tid bildades också Smålands Skogsvårdsförbund, som i mer än hundra år varit en samlingspunkt för utbyte av kunskap och erfarenheter. Vi har också genomlevt stora förändringar i brukandet under denna tid. Den statliga detaljstyrning och kontroll som rådde under stora delar av 1900-talet kan inte lastas för allt, men mycket. Ett alltför starkt fokus på produktion och otillräcklig miljöhänsyn ledde till slut fram till en ny skogspolitik 1993 där skogsägarna fick mer att säga till om under devisen ”frihet under ansvar”.
I början av 1990-talet började man alltså för första gången i historien på allvar lyssna på de enskilda brukarna. Ur denna lagstiftning föddes en modell byggd på samverkan och dialog, kunskapsutbyte mellan universitet, statliga myndigheter och verksamhetsutövare. Det är ett arbetssätt som visat sig vara mycket framgångsrikt. I dag har det utvecklats skötselmetoder där stor miljöhänsyn tas i brukandet och där de flesta markägare själva frivilligt avsatt minst fem procent av sin skogsmark för naturvårdsändamål. Till detta kommer anpassat brukande och generell hänsyn vid skogliga åtgärder.
Den döda veden, som är viktig för den biologiska mångfalden, har ökat. Arealen äldre skog i vår landsdel har ökat kontinuerligt sedan objektiva mätningar startade för 100 år sedan, och fortsätter öka i landskapet. Hyggena i Småland är i genomsnitt drygt två hektar stora och på de öppna ytorna lämnas skyddsvärda träd och kantzoner mot vattendrag. Kvar finns också grupper av träd, buskar och högstubbar som bidrar till en återetablering av arter när skogen börjar växa igen. Vidare har lövträden ökat rejält i landskapet, vilket var och en kan se under de höstliga bilfärderna. Skogen sprakar av färg.
77 procent av Smålands skogsmark (50 procent i hela Sverige) ägs av privatpersoner. Alla med lite olika mål i sitt brukande, men den gemensamma nämnaren är att ta ansvar och en vilja att lämna över något bättre till kommande generationer. Istället befinner vi oss nu på grund av SVT:s program i en situation där vi ska försvara vad tidigare perioder av statlig skogspolitik gjort. Intresset för de senaste decenniernas framgångsrika arbete, präglat av frivillighet, med att inkludera naturhänsyn och andra miljöaspekter är så svalt att det inte ens nämns i programserien. Till saken hör att skogarna dessutom växer allt bättre.