Textruta: Vår historia
Textruta:  I slutet av 1800-talet oroade utvecklingen inom skogsbruket många skogsmän, politiker och andra. Skogarna var hårt åtgångna bl.a. genom avverkning och svedjebruk. 1898 togs initiativ till att bilda en lokal avdelning för Småland av det då nyligen bildade Sveriges Skogvaktare-förbund. Den 6 februari 1898 avhölls första mötet i Eksjö. Omkring 15 personer hade mött upp och beslöt att bilda Smålands Skogsmannaförbund. Vid möte i Nässjö 1903 ändrades namnet till Smålands Skogsvårdsförbund. 
Smålands Skogsvårdsförbund 
I stadgar från 1914 anges förbundet ändamål enligt följande: ”Smålands Skogsvårdsförbund har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle till utbyte av tankar och meningar rö-rande skogskulturen och jakten som till ömsesidigt meddelande af erfarenheter och rön uti allt hvad skogsskötsel hörer samt att hos allmogen arbeta för väckande af intresse för skogs-vård….” Genom åren har stadgarna reviderats för att anpassas till tidens förhållanden. 
Förbundets arbetsformer har varierat under dess mer än hundraåriga verksamhet. Under de första åren samlades man en dag för överläggningar samt för att tävla i skytte. Skogsexkurs-ioner ingick tidigt i programmet. 1904 beslöt man att anslå ett veckoslut för sammankoms-terna. 1926 inleddes ett samarbete med Smålands Skogvaktareförbund. Den första mötes-dagen ägnades då åt fackliga frågor. Den andra åt Skogsvårdsförbundets exkursion. Detta samarbete hade stor betydelse för medlemsanslutningen och deltagandet på årsmöten och exkursioner. På 1950-talet upphörde detta samarbete. Från 1976 har sammankomsterna förlagts till en vardag. 
Sedan början av 2000-talet har förbundets aktiviteter utökats med ett vintermöte, som ar-rangeras på eftervintern och pågår under en eftermiddag. 
Medlemskåren består av skogsägare och personer verksamma eller tidigare verksamma i skogsbrukets olika företag och organisationer. Antalet medlemmar har varierat genom åren och är nu cirka 250. 
Till förbundets 100-årsjubileum utgavs en skrift författad av Gösta Skogvall – mångårig sek-reterare i förbundet. Den ovan redovisade historiken är till större delen hämtad från denna skrift.

Ändrad: 20180618 webbmaster   torgny.se